Validoo är uppgraderat i samband med uppdatering av GDSN. Några av nyheterna är att leverantörer av öl nu kan ange ölstil och grad av bitterhet. Och information om djurfoder har anpassats till europeiska riktlinjer.

Se vad uppgraderingen innebär för dig

I samband med uppdateringen av GDSN (Global Data Synchronisation Network) införs anpassningar i Validoo för att du ska kunna skapa information om dina produkter enligt GS1:s standard för artikelinformation.

I GDSN version 3.1.8 har nya termer och koder lagts till, några har tagits bort och vissa har bytt namn. Ändringarna införs på begäran av slutanvändare i GS1:s användargrupp för Artikelinformation. Se vad som rör just dina produkter i handledningen för GS1 artikelinformation:

arrow_forwardHandledning för GS1 Artikelinformation

Nya termer för öldryckers produktegenskaper

För att du ska kunna specificera produktegenskaper för öl, läggs tre termer till i GS1:s artikelinformation.

  • T4265 Produktegenskapsklass, kod
Ange klass för produktegenskap

T4265 Produktegenskapsklass, kod används tillsammans med följande nya termer:

— T4266 Produktegenskap, kod for att ange ölstil exempelvis om ölen är en IPA, stout eller lager.

— T4267 Produktegenskap, värde för att ange graden av bitterhet i IBU (International Bittering Unit).

  • T4266 Produktegenskap, kod
Ange ölstil

För att ange ölstil används kodvärde styleOfBeerCode i T4265 Produktegenskapsklass och kodlista T4268 där du kan välja bland ett femtiotal olika ölstilar som kategoriserar öl efter faktorer som utseende, smak, ingredienser, produktionsmetod och ursprung.

Exempel: India pale ale (ipa), Wheat beer och Bitter stout

 

  • T4267 Produktegenskap, värde
Ange grad av bitterhet

Om T4265 Produktegenskapsklass kräver ett värde i fritext använder du T4267 för att ange det värdet.

Om du vill ange ölbeska använder du kodvärde ”InternationalBitteringUnits” i T4265, och i T4267 anger du graden av beskhet (IBU), till exempel: 8-18.


Nya termer för djurfoder

Svenska marknaden har behov av att arbeta mer likt övriga Europa med information om djurfoder och standarden är nu anpassad till rekommendationerna från GS1 in Europe.

Enligt önskemål från GS1:s användargrupp för artikelinformation tas nio termer bort och fyra termer läggs till  i GS1:s artikelinformation. Se vidare instruktioner för nya termer i kapitlet Djurfoder.

  • T4248 Fodersammansättning
Ange ingredienser

Lista med ingredienser som fodret innehåller. Ingredienserna deklareras i fritext på samma sätt som på förpackningen.

  •  T4249 Analytiska beståndsdelar
Ange beståndsdelar

Lista över fodrets beståndsdelar eller garanterad analys, baserad på näringsanalys av den färdiga produkten.

Informationen deklareras i fritext på samma sätt som på förpackningen.

 

  • T4250 Fodertillsatser
Ange tillsatser

Lista i fritext över tillsatta ämnen som ingår i fodret. Tillsatser deklareras på samma sätt som på förpackningen.

  • T4251 Utfodringsinstruktioner
Ange instruktioner för utfodring

Beskrivning i fritext av hur djuret ska utfodras

Instruktioner:
Kan anges på flera språk. Se exempel och instruktioner för denna term i kapitlet Djurfoder.


Nytt termnummer för farligt gods

Nytt termnummer har tillkommit för angivelser av farligt gods som ersätter tidigare term T4140 Farligt gods begränsad mängd, kod.

T4247 Farligt gods begränsad mängd, kod

Nytt termnummer för farligt gods

Kod definierad av en myndighet som anger om artikeln får transporteras i begränsade mängder under förutsättning att den packats och etiketterats enligt vissa bestämmelser.

Kodvärde T4247 hänvisar till en extern kodlista hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer: www.msb.se

Uppdaterade definitioner och beskrivningar av termer

Vissa termer har uppdaterade definitioner och beskrivningar. Definitioner har förtydligats och översättningar från engelska förbättrats för att användare bättre ska förstå vilken typ av information som ska anges för respektive term.

All detaljerad information om uppdateringen finns att läsa i uppdaterade Handledning för GS1 artikelinformation

Sorterad under: Uppdateringar