Från den 5 november kan du få nytta av en rad regelförändringar i Validoo Q-lab relaterat till bland annat märkning av veganprodukter, format för datummärkning, och ingrediensförteckning.

Nu finns uppdaterat dokument för kvalitetssäkringsregler för manuell kontroll av artikelinformation. Reglerna uppdateras en till två gånger om året för att stämma med svenska marknadens riktlinjer och senaste GS1-standard för artikelinformation.

Branschen ser över bedömningar och regler

Ralf Lind från Coop är med i referensgruppen

Dagligvarubranschen är överens om att produkters information ska hålla högsta möjliga datakvalitet, och därför är leverantörer och retailers med i Validoo Referensgrupp Produktinformation och Datakvalitet.

Tillsammans med GS1 Sweden ser referensgruppen kontinuerligt över regler och bedömningar som ska förtydligas vid kvalitetssäkring av artikelinformation i Validoo.

Vår ambition är att tydligare regler ska skapa större förståelse för hur man kan använda Validoo för att få ännu bättre datakvalitet.

– Ralf Lind, Coop Sverige

Här är regelförändringarna i Validoo Q-lab

Regel 735507 Format för datummärkning (T3362)

Om varuprovet saknar datummärkning men det finns ett ifyllt värde i Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen har vi gett resultat N/A (kan ej kontrolleras). Detta blir dock missvisande då artikelinformationen faktiskt inte överensstämmer med varuprovet.

För oförpackade varor har Validoo tidigare läst av datummärkningen på ytterförpackningen och jämfört med Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen. Detta blir dock missvisande då det inte är säkert att konsumentartikeln kommer att ha samma datumformat som ytterförpackningen.

Nytt: För varor utan datummärkning ska termen Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen vara tom.  Nu kommer resultatet på denna regel bli NOK om det finns något ifyllt i artikelinformationen, men saknas på varuprovet.


Regel 735504 Ingrediensförteckning (T4088)

I samband med standarduppdatering för GS1 artikelinformation 3.1.7. utökas kontrollen av Ingrediensförteckning.

Nytt: ”Spår av…”-text (till exempel ”Kan innehålla spår av nötter”.) anges i T4088 Ingrediensförteckning för att säkerställa att denna viktiga text också visas i digitala försäljningskanaler exempelvis e-handel.

I Validoo utökas nu kontrollen av Ingrediensförteckning (T4088) för att säkerställa att eventuell ”Spår av…”-text från förpackningen också finns angiven i T4088 i artikelinformationen.


Regel 735525 Fritt från-märkning (T4031)

Fritt från-märkning av livsmedel för svenska marknaden är kopplat till föreskrifter och gränsvärden som sätts av Livsmedelsverket.

Validoo gör ingen kontroll av huruvida ”Fritt från”-märkning på ett varuprov är relevant eller uppfyller Livsmedelsverkets kriterier. Validoo kontrollerar om det finns Fritt från-märkning på varuprovet ska det också vara ifyllt i artikelinformationen, och tvärtom. Vad som ska räknas som Fritt från-märkning på varuprov har nu analyserats och specificeras i Kvalitetssäkringsreglerna.

Nytt: Validoo kommer nu att göra en striktare bedömning av vad som räknas som Fritt från-märkning på varuprovet för att säkerställa att den digitala informationen är korrekt.

För att ange till exempel ”Fri från mjölk” i artikelinformation måste varuprovet vara märkt med ordalydelsen ”Mjölkfri(tt)” ”Fri(tt) från mjölk” eller böjningarna därav. Om varuprovet däremot är märkt ”Milk-free” eller ”innehåller inte mjölk” är det inte säkert att produkten motsvarar Livsmedelsverkets definition av ”Fritt från” och därmed ska kodvärdet ”Fri från mjölk” inte anges, och detta kommer fortsättningvis att ge resultat NOK.


Regel 735700 Ackrediterad märkning (T3777)

Det kommer nya märkningar in i listan för Ackrediterad märkning i samband med GDSN-release 3.1.7 som berör bland annat veganprodukter.

Nytt: Om du har en ackrediterad märkning på förpackningen ska du komma ihåg att fylla i kodvärdet i T3777 i artikelinformationen.

För att säkerställa att dessa märkningar syns även i den digitala produktdatan, hjälper Validoo till med att manuellt kontrollera dessa kodvärden.

Kvalitetssäkringsregler Validoo

Se hela dokumentet.
arrow_forwardKvalitetssäkringsregler för manuell kontroll av artikelinformation

Sorterad under: Uppdateringar